Index
 
Cele PTB l Statut l Władze l Historia i dokumentacja
 

Cele PTB (ze Statutu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego, rozdz. II, art. 9):

1. Podstawowym celem Towarzystwa jest wielotorowe działanie na rzecz integracji środowiska bioetycznego w Polsce, lepszego rozumienia i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów etycznych, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych, a także innych problemów filozofii medycyny i filozofii biologii.

2. Szczegółowe cele Towarzystwa obejmują:

1. działalność naukową, w tym przede wszystkim inicjowanie, wspieranie i koordynowanie prac badawczych w obrębie różnych dyscyplin wiedzy - nauk biomedycznych, nauk prawnych i nauk filozoficzno-społecznych - mających znaczenie dla bioetyki;

2. działalność edukacyjną - kształcenie bioetyczne różnego stopnia i w różnych kręgach zawodowych;

3. działalność popularyzacyjną - upowszechnianie wiedzy i podnoszenie społecznej świadomości bioetycznej;

4. działalność mediacyjną i opiniotwórczą - inspirowanie i przeprowadzanie racjonalnej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji światopoglądowych, pozwalającej osiągnąć społeczny konsensus w tych spornych kwestiach bioetyki, których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć za pomocą metod nauki;

5. działalność doradczo-konsultacyjną - współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów natury bioetycznej, zarówno na etapie stanowienia jak i stosowania odnośnych regulacji prawnych.