Index
 
Konferencje l Projekty badawcze l Bazy danych l Opinie i polemiki l Oświadczenia
 

Projekty badawcze:

W tym dziale informujemy o projektach badawczych, realizowanych przez członków PTB i mających związek z działalnością Towarzystwa. Obecnie w trakcie realizacji są następujące projekty:

"Dlaczego pomagać obcym? Etyczne aspekty sprawiedliwości globalnej", projekt dotyczący edukacji rozwojowej Nr ER/SW/2010/, dotowany przez Ministra Spraw Zagranicznych RP i realizowany od 1 września 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki UJ; kierownik projektu: Włodzimierz Galewicz.

"Badania w naukach biomedycznych - spory o moralny status ich przedmiotów" projekt badawczy własny nr N N101 139340, przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizowany od 20 czerwca 2011 do 20 kwietnia 2013 r.

"Sprawiedliwość w opiece zdrowotnej" - projekt badawczy nr 2013/08/A/HS1/00079 finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Maestro 4; okres realizacji: 28.08.2013 - 27.03.2019; kierownik projektu: prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz. Projekt z udziałem 44 przewidzianych wykonawców, w tym pięciorga osób zatrudnionych na etatach naukowych, obejmuje szereg działań badawczych, wydawniczych i organizacyjnych, związanych z tematyką dystrybucyjnej sprawiedliwości w systemie opieki zdrowotnej.

"Niepewność w argumentacji bioetycznej: badania genetyczne, medycyna prewencyjna, decyzje prokreacyjne (BIOUNCERTAINTY)". Projekt badawczy finansowany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) w ramach konkursu Starting Grant w latach 2019-24, nr umowy: 805498. Kierownik projektu: Tomasz Żuradzki.

Podstawy etyki profesjonalnej - projekt trwający od początku września 2006 do końca sierpnia 2010, finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (subsydium profesorskie w ramach Programu Mistrz); kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz.

Problemy i kazusy z etyki medycznej - projekt badawczo-rozwojowy nr N R13 0006 04, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i realizowany od początku czerwca 2008 przez Wydział Filozoficzny UJ; kierownik projektu: prof. Włodzimierz Galewicz; główni wykonawcy: prof. Tomasz Pasierski (AM w Warszawie), prof. Marek Sanak (CM UJ), prof. Kazimierz Szewczyk (Uniwersytet Medyczny w Łodzi).