Index
 
Cele PTB l Statut l Władze l Historia i dokumentacja
 

Statut PTB:

Statut Polskiego Towarzystwa Bioetycznego

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Artykuł 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Polskie Towarzystwo Bioetyczne", zwane dalej Towarzystwem.

Artykuł 2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz - Kraków.

Artykuł 3
Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym zgodnie z Konstytucją RP i na podstawie przepisów obowiązującego Prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Artykuł 4
Towarzystwo może tworzyć Oddziały Terenowe na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu. Oddziały Terenowe mogą posiadać osobowość prawną.

Artykuł 5
Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych.

Artykuł 6
Towarzystwo używa pieczątki z napisem: Polskie Towarzystwo Bioetyczne.

Artykuł 7 Towarzystwo może wydawać odznakę członkowską.

Artykuł 8
1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, nie wyłączając jednak możliwości zatrudnienia lub wynagradzania za wykonywanie określonych zadań.
2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów.
3. Cały dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczany do podziału między członków.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji


Artykuł 9
1. Podstawowym celem Towarzystwa jest wielotorowe działanie na rzecz integracji środowiska bioetycznego w Polsce, lepszego rozumienia i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów etycznych, jakie powstają w wyniku rozwoju nauk biomedycznych, a także innych problemów filozofii medycyny i filozofii biologii.
2. Szczegółowe cele Towarzystwa obejmują:

1. działalność naukową, w tym przede wszystkim inicjowanie, wspieranie i koordynowanie prac badawczych w obrębie różnych dyscyplin wiedzy - nauk biomedycznych, nauk prawnych i nauk filozoficzno-społecznych - mających znaczenie dla bioetyki;
2. działalność edukacyjną - kształcenie bioetyczne różnego stopnia i w różnych kręgach zawodowych;
3. działalność popularyzacyjną - upowszechnianie wiedzy i podnoszenie społecznej świadomości bioetycznej;
4. działalność mediacyjną i opiniotwórczą - inspirowanie i przeprowadzanie racjonalnej dyskusji pomiędzy przedstawicielami różnych orientacji światopoglądowych, pozwalającej osiągnąć społeczny konsensus w tych spornych kwestiach bioetyki, których nie da się jednoznacznie rozstrzygnąć za pomocą metod nauki;
5. działalność doradczo-konsultacyjną - współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w rozwiązywaniu praktycznych problemów natury bioetycznej, zarówno na etapie stanowienia jak i stosowania odnośnych regulacji prawnych.

Artykuł 10
Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1. organizowanie naukowych zebrań, odczytów, sympozjów i zjazdów na tematy bioetyki;
2. inicjowanie i rozwijanie działalności wydawniczej, a także prowadzenie internetowej strony poświęconej bioetyce;
3. ogłaszanie konkursów na opracowanie ważniejszych zagadnień w dziedzinie bioetyki i przyznawanie nagród za te prace;
4. współpracę ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami w kształceniu na poziomie zawodowym, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym w zakresie bioetyki, w tym również prowadzenie kształcenia ustawicznego personelu medycznego wszystkich szczebli, a także dbanie o odpowiedni poziom tego rodzaju szkoleń prowadzonych przez inne podmioty;
5. organizowanie publicznych prelekcji i dyskusji na tematy bioetyki;
6. wydawanie opinii i opracowywanie ekspertyz dla instytucji państwowych, podejmujących inicjatywy ustawodawcze o przedmiocie ważnym dla bioetyki, oraz dla organizacji pozarządowych, których działalność wiąże się z problematyką bioetyczną;
7. współpracę z organami samorządu zawodów medycznych (izby lekarskie, pielęgniarskie czy aptekarskie) oraz instytucjami użyteczności publicznej w rozwiązywaniu praktycznych problemów natury bioetycznej;
8. współpracę z mediami jako formę propagowania działań Towarzystwa;
9. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


Artykuł 11
Osoby należące do Towarzystwa mogą mieć status:

1. członka zwyczajnego;
2.
członka honorowego;
3.
członka wspierającego.

Artykuł 12
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa oraz złożyła pisemną deklarację, iż akceptuje założenia statutowe Towarzystwa.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Główny i powiadamia o jej treści zgłaszającego się.
3. Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.

Artykuł 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

1. uczestniczenia w zgromadzeniach i zjazdach Towarzystwa z głosem stanowiącym;
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
3. noszenia odznaki Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
2. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa;
3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Artykuł 14
1. Członkostwo zwyczajne ustaje wskutek:

1. śmierci członka;
2. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;
3. wykluczenia przez Zarząd Główny w razie nieopłacenia składek przez okres ponad 2 lat lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.

2. Członkowi wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się od decyzji Zarządu Głównego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.

Artykuł 15
1. Godność Członka Honorowego Towarzystwa, stanowiąca najwyższe wyróżnienie, jakim dysponuje Towarzystwo, nadawana jest obywatelom polskim lub obywatelom innych państw w uznaniu za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju bioetyki.
2. Godność Członka Honorowego Towarzystwa nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Artykuł 16
1. Walne Zgromadzenia na wniosek Zarządu Głównego może pozbawić członka honorowego jego tytułu z powodu popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa.

Artykuł 17
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna z Polski lub zagranicy popierająca cele Towarzystwa i deklarująca wpłacanie corocznie określonej sumy na rzecz Towarzystwa lub w inny wymierny materialnie sposób wspierająca jego działalność.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego;
2. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu działalności na szkodę Towarzystwa lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
3. śmierci członka (jeżeli jest osobą fizyczną) lub zaprzestania działania względnie utraty osobowości prawnej (jeżeli członek jest osobą prawną).
4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa


Artykuł 18
1. Władzami Towarzystwa są:

1. Walne Zgromadzenie Członków;
2. Zarząd Główny;
3. Główna Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz Towarzystwa wymienionych w artykule 18 pkt. 1, ppkt. 2, 3 trwa trzy lata i jest równoczesna, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Walne Zebranie jest ważne bez względu na liczbę członków, którzy wzięli w nim udział, pod warunkiem wysłania wszystkim członkom Towarzystwa listem poleconym zawiadomień, o których mowa w art. 19 pkt 3, na adresy podane przez członków Towarzystwa lub ich osobistego doręczenia. Na wniosek członka Towarzystwa, korespondencję można przesyłać na podany przez niego adres poczty elektronicznej - ze skutkiem doręczenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, podejmowane są w sposób jawny zwykłą większością głosów.
4. Uchwały Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym Statucie, zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Artykuł 19
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków, składające się z wszystkich członków Towarzystwa.
2. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa może być zwyczajne bądź nadzwyczajne.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków, Zarząd Główny zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia.
4. Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa wybiera każdorazowo przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.

Artykuł 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1. podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej;
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej;
4. wybór prezesa i pozostałych osób wchodzących w skład Zarządu Głównego oraz wybór członków Głównej Komisji Rewizyjnej;
5. nadawanie godności Członka Honorowego;
6. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu Głównego wykluczających ich z Towarzystwa;
6. ustalanie wysokości składki członkowskiej;
7. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązania się Towarzystwa;
8. uchylanie uchwał zjazdów Oddziałów Terenowych Towarzystwa niezgodnych ze Statutem.

Artykuł 21
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwoływane jest przez Zarząd Główny raz w roku.

Artykuł 22
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek pisemny co najmniej 1/3 wszystkich członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Główny, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Artykuł 23
1. W przypadku powstania co najmniej sześciu Oddziałów Terenowych Towarzystwa Zarząd Główny może wnieść pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków uchwałę o zastąpieniu go - w identycznej funkcji najwyższej władzy Towarzystwa - przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
2. Walne Zgromadzenie Delegatów składa się z członków wybieranych na Walnych Zjazdach Członków Oddziałów Terenowych Towarzystwa oraz z członków Zarządu Głównego.
3. Walne Zjazdy Członków Oddziałów Terenowych Towarzystwa wybierają delegatów spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. Oddziały Terenowe liczące co najmniej trzydziestu członków wybierają trzech delegatów, Oddziały Terenowe o mniejszej liczbie członków wybierają dwóch delegatow. Każdy z członków danego Oddziału Terenowego oddaje głos na tylu delegatów, ilu wybiera jego Oddział. Delegatami zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
4. Kadencja członków Walnego Zgromadzenia Delegatów trwa trzy lata.
5 Przepisy o Walnym Zgromadzeniu Członków stosuje się odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Artykuł 24
1. Zarząd Główny składa się z z 5-9 osób, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika. O liczbie członków zarządu decyduje Walne Zebranie.
2. Walne Zgromadzenie Członków wybiera w głosowaniu tajnym prezesa zarządu, a następnie w osobnym głosowaniu tajnym pozostałych członków zarządu.
3. Zarząd Główny wybiera spośród swoich członków wiceprezesa, sekretarza generalnego i skarbnika.
3. Kandydatów do Zarządu Głównego zgłaszają bezpośrednio członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu Członków.
4. Funkcje w Zarządzie Głównym ustają w wyniku dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa.
5. W przypadku dobrowolnego wystąpienia, wykluczenia lub śmierci w trakcie kadencji osoby wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków Zarząd Główny ma prawo uzupełnienia swego składu.
6. W posiedzeniach Zarządu Głównego mogą brać udział przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby po zaproszeniu przez prezesa. Wszystkie te osoby dysponują jedynie głosem doradczym.
7. Funkcje pełnione w Zarządzie Głównym nie mogą być łączone z funkcjami w Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Głównego uprawnieni są: prezes Zarządu Głównego, działający samodzielnie, oraz wiceprezes i inny członek Zarządu Głównego Towarzystwa, działający łącznie.

Artykuł 25
1. Posiedzenia Zarządu Głównego zwoływane są przez prezesa Towarzystwa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały Zarządu Głównego przyjmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego mogą odbywać się za pośrednictwem Internetu. Uchwały przyjęte w ten sposób są ważne.

Artykuł 26
Do kompetencji Zarządu Głównego należy:

1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2. kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków;
3. ustalanie planów działalności i budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania;
4. wnioskowanie o nadawanie tytułu honorowego członka Towarzystwa;
5. powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Terenowych Towarzystwa;
6. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa;
7. przyjmowanie członków w przypadkach zastrzeżonych do kompetencji Zarządu;
8. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych;
9. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa i udzielanie pełnomocnictw w tym zakresie;
10. nabywanie, zbywanie i obciążanie nieruchomości oraz przyjmowanie darowizn i zapisów;
11. zwalnianie poszczególnych członków lub ich grup z obowiązku opłacania składki członkowskiej;
12. informowanie o działalności Towarzystwa;
13. koordynowanie i wspomaganie działalności Zarządów Terenowych;
14. przyznawanie stypendiów naukowych.

Artykuł 27
1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób i spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
2. Funkcja przewodniczącego lub członka Głównej Komisji Rewizyjnej ustaje wskutek dobrowolnej rezygnacji lub utraty praw członka Towarzystwa.
3. Po ustaniu funkcji członka Głównej Komisji Rewizyjnej na ich miejsce Walne Zgromadzenie Członków przeprowadza wybory uzupełniające.
Artykuł 28
Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1. przeprowadzanie okresowych kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności;
2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
3. występowanie z wnioskiem w przedmiocie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków;
4. występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;
5. sprawowanie nadzoru nad działalnością Terenowych Komisji Rewizyjnych.

Artykuł 29

W razie konieczności Zarząd Główny może powoływać stałe lub czasowe komisje problemowe i zadaniowe.

Rozdział V
Oddziały Terenowe Towarzystwa


Artykuł 30
1. Na pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych zamieszkujących lub pracujących w jednym lub większej liczbie pobliskich województw, Zarząd Główny powołuje Oddział Terenowy. Do Oddziału Terenowego należą członkowie mieszkający lub pracujący na terenie województwa, na którym powołano oddział oraz członkowie mieszkający lub pracujący na terenie pobliskich województw określonych przez Zarząd Główny uchwałą powołującą Oddział. Uchwała powołująca Oddział określa także jego siedzibę.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału do poniżej 15, Zarząd Główny może podjąć uchwałę o jego rozwiązaniu.
3. Oddział Terenowy dysponuje środkami finansowymi na takich samych zasadach jak Zarząd Główny.
4. Oddział Terenowy składa Zarządowi Głównemu do końca pierwszego kwartału kalendarzowego sprawozdanie roczne ze swej działalności.
5. Oddział Terenowy podlega kontroli Zarządu Głównego w zakresie zgodności działalności z przepisami prawa, Statutem Towarzystwa, uchwałami głównych władz Towarzystwa oraz władz Oddziału, zasadami racjonalnego gospodarowania majątkiem własnym i powierzonym.
6. Oddział Terenowy może tworzyć komisje stosownie do istniejących potrzeb.

Artykuł 31
1.Władzami Oddziału Terenowego Towarzystwa są: Walny Zjazd Członków Oddziału Terenowego Towarzystwa, Zarząd Oddziału Terenowego, Terenowa Komisja Rewizyjna,
2. Kadencja władz Oddziału Terenowego trwa 3 lata i upływa z dniem zakończenia kadencji Zarządu Głównego.
3. Uchwały władz terenowych Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Artykuł 32
Najwyższą władzą Oddziału Terenowego jest Walny Zjazd Członków Oddziału Terenowego.

Artykuł 33
1. Zwyczajny Walny Zjazd Członków Oddziału Terenowego zwoływany jest raz w roku przez Zarząd Oddziału Terenowego.
2. Zarząd Oddziału Terenowego jest zobowiązany zawiadomić członków Towarzystwa o terminie, miejscu oraz porządku obrad Członków Oddziału Terenowego nie później niż na 30 dni przed terminem Zjazdu.

Artykuł 34
Nadzwyczajny Walny Zjazd Członków Oddziału Terenowego może być zwołany: z inicjatywy Zarządu Oddziału Terenowego, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, na wniosek Terenowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków Oddziału Terenowego.

Artykuł 35
Do kompetencji Walnego Zjazdu Członków Oddziału Terenowego należy:

1. przyjęcie strategii i planu działania Towarzystwa na obszarze działania danego Oddziału;
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Oddziału  Terenowego, Terenowej Komisji Rewizyjnej oraz, na wniosek Terenowej Komisji Rewizyjnej, podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Terenowego i Zarządu Oddziału Terenowego;
3. wybór Prezesa Zarządu Oddziału Terenowego oraz pozostałych członków Zarządu Terenowego;
4. wybór Terenowej Komisji Rewizyjnej;
5. wybór w głosowaniu tajnym delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów (w przypadku ukonstytuowania się tej instytucji);
6. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych dla Walnego Zjazdu Członków Oddziału Terenowego lub przekazanych mu przez Walne Zgromadzenie Delegatów;

Artykuł 36
Zarząd Oddziału Terenowego:

1. reprezentuje Towarzystwo na danym obszarze i tworzy warunki do realizacji strategii działania;
2.  wykonuje uchwały i decyzje władz wyższego stopnia;
3.  wykonuje inne zadania określone w Statucie oraz zlecane przez władze Towarzystwa.

Artykuł 37
1.  W skład Zarządu Oddziału Terenowego wchodzi 3-5 członków, w tym prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
2. Uchwały Zarządu Oddziału Terenowego podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału Terenowego.

Artykuł 38
1. Zarząd Oddziału Terenowego:

1. opracowuje i realizuje szczegółowy plan pracy przygotowywany na każdy rok kalendarzowy;
2. przygotowuje i zatwierdza budżet terenowy Towarzystwa oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji;
3.  wykonuje inne zadania określone przez władze Towarzystwa;
4.  zarządza majątkiem organizacji na obszarze swego działania, zgodnie z uchwałami Zarządu Głównego;
5. gospodaruje funduszami w ramach zatwierdzonego budżetu oraz funduszami otrzymanymi na zadania zlecone;

2. Organizację działania Zarządu Oddziału Terenowego określa Prezes Zarządu Oddziału Terenowego.
3. Uchwały Zarządu Oddziału Terenowego mogą być uchylone lub ich wykonanie zawieszone przez Zarząd Główny w przypadku, gdy są sprzeczne z prawem, Statutem Towarzystwa, statutem oddziału lub uchwałami władz Towarzystwa.
4.  Zarząd Oddziału Terenowego może być zawieszony przez Zarząd Główny w razie:

1. zaniechania działalności;
2. rażącego lub uporczywego naruszania obowiązków wynikających ze Statutu Towarzystwa lub statutu oddziału;
3. naruszenia podstawowych zasad prawidłowej gospodarki majątkiem własnym lub powierzonym;
4. działania na szkodę Towarzystwa.

5. Uchwała Zarządu Głównego w sprawie zawieszenia Zarządu Oddziału Terenowego może być podjęta po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Oddziału Terenowego i Terenowej Komisji Rewizyjnej, chyba że nie złożyły wyjaśnień w wyznaczonym terminie.
6. Podejmując uchwałę o zawieszeniu Zarządu Oddziału Terenowego, Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału Terenowego, którego zadaniem jest:

1. usunięcie przyczyn, które spowodowały zawieszenie;
2. zwołanie w terminie trzech miesięcy od daty powołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Członków Oddziału Terenowego w celu dokonania wyboru nowego Zarządu Oddziału Terenowego lub podjęcia uchwały o rozwiązaniu Oddziału Terenowego.

Artykuł 39
1. Terenowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym struktur terenowych.
2. Terenowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków i spośród swoich członków wybiera przewodniczącego i jego zastępcę.
3.  Terenowa Komisja Rewizyjna:

1. nadzoruje zgodność działania Prezesa i Zarządu Oddziału  Terenowego ze Statutem Towarzystwa i przepisami prawa;
2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową władz Oddziału  Terenowego pod względem ich legalności, rzetelności, gospodarności i celowości;
3. przedstawia władzom terenowym Towarzystwa informacje, zalecenia i wnioski dotyczące działalności Oddziału  Terenowego;
4. przedstawia Walnemu Zjazdowi Członków Oddziału Terenowego sprawozdanie ze swej działalności;
5. przedstawia Walnemu Zjazdowi Członków Oddziału Terenowego ocenę działalności wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Prezesa i Zarządu Oddziału Terenowego;
6. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez Główną Komisję Rewizyjną.

4. Terenowa Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu opartego na regulaminie wzorcowym.

Rozdział VI
Majątek i fundusze PTB


Artykuł 40
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Artykuł 41
Fundusze Towarzystwa pochodzą:

1. ze składek członkowskich;
2. z dotacji, subwencji, darowizn;
3. z dochodów majątku Towarzystwa;
4. z dotacji od organów państwowych i samorządowych oraz innych jednostek, zarówno w kraju, jak i za granicą, według zasad prawnych ogólnie obowiązujących w tym zakresie;
5. z dochodów z działalności gospodarczej.
Artykuł 42
Do ważności pism i dokumentów majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza generalnego lub skarbnika.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa


Artykuł 43
1. Zmiany Statutu, jak też rozwiązanie się Towarzystwa mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki ma zostać przeznaczony jego majątek.