Index
 
Rodzaje i warunki członkostwa l Jak zostać członkiem PTB? l Składki członkowskie l Lista członków
 

Rodzaje i warunki członkostwa (wyciąg ze Statutu PTB):

Członkowie zwyczajni l Członkowie honorowi l Członkowie wspierający

Członkowie zwyczajni

Artykuł 12

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać każda osoba pełnoletnia, która w związku z działalnością naukową, publicystyczną, zawodową, społeczną lub religijną podejmuje zagadnienia z zakresu statutowych działań Towarzystwa, jeśli uzyskała poparcie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa oraz złożyła pisemną deklarację, iż akceptuje założenia statutowe Towarzystwa.
2. Uchwałę o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Główny i powiadamia o jej treści zgłaszającego się.
3. Od uchwały Zarządu Głównego o odmowie przyjęcia przysługuje zgłaszającemu się odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, którego uchwała w tej kwestii jest ostateczna.

Artykuł 13
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 

1. uczestniczenia w zgromadzeniach i zjazdach Towarzystwa z głosem stanowiącym;
2. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa;
3. noszenia odznaki Towarzystwa.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Towarzystwa;
2. przestrzegać postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa;
3. regularnie opłacać składki członkowskie.

Członkowie honorowi

Artykuł 15
1. Godność Członka Honorowego Towarzystwa, stanowiąca najwyższe wyróżnienie, jakim dysponuje Towarzystwo, nadawana jest obywatelom polskim lub obywatelom innych państw w uznaniu za szczególne osiągnięcia i zasługi na rzecz rozwoju bioetyki.
2. Godność Członka Honorowego Towarzystwa nadawana jest przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Głównego.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
4. Członek honorowy jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Towarzystwa oraz przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i regulaminów Towarzystwa.
5. Członek honorowy jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Członkowie wspierający

Artykuł 17
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna z Polski lub zagranicy popierająca cele Towarzystwa i deklarująca wpłacanie corocznie określonej sumy na rzecz Towarzystwa lub w inny wymierny materialnie sposób wspierająca jego działalność.
2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji.
3. Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:

 

1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego;
2. wykluczenia uchwałą Zarządu Głównego z powodu działalności na szkodę Towarzystwa lub popełnienia czynu niegodnego członka Towarzystwa;
3. śmierci członka (jeżeli jest osobą fizyczną) lub zaprzestania działania względnie utraty osobowości prawnej (jeżeli członek jest osobą prawną).

4. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.